Algemeen    Bestuur    Jaarprogramma    Eigen tochten    Rakkerswinkel    Rakkerslied    Foto's    Contact    Privacy   
 
 
Privacyverklaring

Privacyverklaring van KWSV De Rakkers 2014 Hasselt

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens in het kader van het lidmaatschap bij Wandelclub KWSV De Rakkers 2014.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wandelclub KWSV De Rakkers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
- op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Wandelclub KWSV De Rakkers 2014 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
KWSV De Rakkers 2014, Sint-Maartenplein 36, 3512 Hasselt
Gilbert.motmans@pandora.be of 011/313461

Uw persoonsgegevens worden door KWSV De Rakkers 2014 verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

- In het kader van lidmaatschap van KWSV De Rakkers 2014
- Om te kunnen inschrijven voor wandeltochten georganiseerd door Wandelsport Vlaanderen vzw en haar aangesloten clubs
- Om te kunnen inschrijven/deelnemen aan activiteiten, reizen, aanmaak kleefvignetten door KWSV De Rakkers 2014 georganiseerd
- Het versturen van ledenblad, nieuwsbrieven en uitnodigingen
- Het bekomen van subsidi�ring door de overheid
- In het kader van de verzekering

Wij kunnen volgende persoonsgegevens opvragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

- Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
- Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit
- Lidnummer van Wandelsport Vlaanderen vzw
- Aansluitingsdatum

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij aan Wandelsport Vlaanderen voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden:

- Het lid maken bij Wandelsport Vlaanderen
- Het elektronisch inschrijven op tochten
- Het versturen van het ledenblad
- Het aanmaken van een lidkaart
- Om verzekering af te sluiten

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten alle tijden ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien deze doorgegeven zijn door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
KWSV De Rakkers 2014 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
KWSV De Rakkers 2014 verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 1jaar.
Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

- alle personen die namens KWSV De Rakkers 2014 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
- we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen
- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
- we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
- onze medewerkers zijn ge�nformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door ��n van onze verwerkers.

Ook hebt u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35 1000 Brussel https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

KWSV De Rakkers 2014 kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.